Smulkieji ūkiai vėl gali kreiptis paramos

„Parama smulkiems ūkiams“ suteikia galimybę palengvinti darbą ir padidinti produktyvumą. A. Karpinsko asmeninio archyvo nuotrauka

„Parama smulkiems ūkiams“ suteikia galimybę palengvinti darbą ir padidinti produktyvumą. A. Karpinsko asmeninio archyvo nuotrauka

Nuo gegužės 3 d. vėl pradedamos rinkti paraiškos pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 m. programos (KPP) priemonės „Ūkio ir verslo plėtra“ veiklos sritį „Parama smulkiems ūkiams“. Šiemet ir pieninės galvijininkystės sektoriui, ir kitiems sektoriams šaukimas paramai skelbiamas vienu metu, kad nė vieni ūkininkai nesijaustų diskriminuojami. Finansavimas  ir jo skyrimo pirmumo eilės yra atskiros, tad konkuruoti sektoriams nereikia. Paraiškos bus priimamos iki birželio 30 d.

Kvietimas bendras visiems sektoriams

Šiemet jokie esminiai reikalavimai paramai gauti nepasikeitė. Pakeistos tik taisyklės, nes  pieninės galvijininkystės sektoriui ir kitiems sektoriams (augalininkystė, gyvulininkystė, daržininkystė, uogininkystė, sodininkystė) kvietimas paramai yra bendras. Žemės ūkio ministerijos 2-ojo Europos Sąjungos paramos skyriaus vyriausioji specialistė Dalia Rutkauskaitė sako, kad taip norima išvengti sektorių diskriminacijos: dabar visi į paramą pretenduoti gali vienu metu. Skriaudos dėl to niekas nepatirs, nes finansavimo krepšeliai atskiri: pieninės galvijininkystės sektoriui skirta 5 000 000 eurų paramos lėšų, kitiems sektoriams skirta 10 231 248 eurai paramos lėšų. Paramos paraiškoje turi būti pažymėta, ar paramos kreipiamasi pieninei galvijininkystei, ar ne.

Didžiausias paramos dydis išlieka toks pat kaip ir praėjusiais metais – 15 000 eurų. Parama mokama dviem dalimis. Pirmoji išmokos dalis sudaro 80 proc. visos gautos paramos ir yra išmokama po sprendimo ją skirti. Likę 20 proc. mokami kitais metais po verslo plano tinkamo įgyvendinimo. Jeigu verslo planas įgyvendintas netinkamai, išmoka nemokama, o išmokėta dalis turi būti grąžinta.

Reikalavimai pareiškėjams

Paramos gali kreiptis ne jaunesni kaip 18 metų fiziniai asmenys, užsiimantys žemės ūkio veikla ir iki paramos paraiškos pateikimo dienos savo vardu įregistravę žemės ūkio valdą ir ūkininko ūkį teisės aktų nustatyta tvarka. Paraiškos kartu su partneriais nepriimamos.

Ūkių, pretenduojančių į paramą smulkiems ūkiams (išskyrus pieninės galvijininkystės ūkius), produkcijos standartine verte išreikštas valdos ekonominis dydis paraiškos teikimo metu turi būti ne mažesnis kaip 4 000 Eur ir ne didesnis kaip 7 999 Eur.

Pieninės galvijininkystės ūkis paramai smulkiems ūkiams yra tinkamas, jei pieninių veislių melžiamų karvių skaičius ne mažesnis kaip 3 ir ne didesnis kaip 9 bei pagal pieninių veislių melžiamas karves apskaičiuotas valdos ekonominis dydis sudaro daugiau kaip 50 proc. bendro valdos ekonominio dydžio.

Remiama veikla

Pagal veiklos sritį „Parama smulkiems ūkiams“ ES parama teikiama žemės ūkio produktams gaminti ir žemės ūkio produktams, pagamintiems (išaugintiems) valdoje, apdoroti (rūšiuoti, pakuoti ir pan.), perdirbti ir teikti rinkai. Paramos tikslas – efektyvesnis ūkininkavimas modernizuojant ūkius, užsiimant prekine gamyba bei konkuruojant rinkoje, didinant smulkiųjų ūkių ekonominį gyvybingumą.

Tokia parama smulkiems ūkiams prieš porą metų pasinaudojęs Andrius Karpinskas už 15 000 eurų įsigijo naują traktorių. Anot jauno Šaulių krašto ūkininko, jei ne ši parama, būtų tekę dar kokius penkerius metus vargti su sena nuolat lūžtančia technika, kol būtų sutaupęs naujam traktoriui. O dabar padidėjus darbo našumui, jis galėjo 20 procentų padidinti ir savo bulvienojus bei uogynus, kaip ir buvo įsipareigojęs.

Projektų atranka

Projektai finansavimui pagal veiklos sritį „Parama smulkiems ūkiams“ atrenkami pagal kriterijus, skiriant balus. Privalomas mažiausias balų skaičius – 25 balai. Jei paraiška nesurenka šio minimalaus balų skaičiaus, ji atmetama.

Jei kuriamas specializuotas gyvulininkystės, daržininkystės, uogininkystės, sodininkystės arba mišrusis ūkis, kurio viena iš veiklų yra gyvulininkystė ir kurio pajamos iš gyvulininkystės veiklos, įgyvendinus verslo planą, turi sudaryti ne mažiau kaip 50 proc. visų veiklos pajamų, – suteikiama 15 balų. Šis atrankos kriterijus netaikomas paramos paraiškoms, kai kreipiamasi paramos dėl pieninės galvijininkystės.

Kuo mažesnis ūkis – tuo daugiau balų: jei žemės ūkio valdos ekonominis dydis yra nuo 4 000 iki 4 999 Eur – skiriama 20 balų, nuo 5 000 iki 5 999 Eur – skiriama 15 balų; nuo 6 000 iki 6 999 Eur – skiriama 10 balų; nuo 7 000 iki 7 999 Eur – skiriami 5 balai.

Kuo labiau pareiškėjas įsipareigoja padidinti produkciją įgyvendinęs verslo planą, tuo daugiau balų gauna: jei nuo 51 proc. ir daugiau, jam skiriama 20 balų, nuo 21 iki 50 proc. – 15 balų.

Svarbu, ar pieninės galvijininkystės ūkiai prisideda prie aplinkos tvarumo ir prie ūkio darbo procesų efektyvumo didinimo. Po 20 balų suteikiama, jei verslo plane numatytos investicijos į betonines mėšlides ar srutų kauptuvus, taip pat į pieno šaldymo įrangą, o už investicijas į melžimo įrangą suteikiama 15 balų.

Visuose sektoriuose atsižvelgiama į pareiškėjo amžių (jei iki 40 metų imtinai, – suteikiama 10 balų), narystę kooperatyve (ilgiau negu 2 metai – 15 balų, iki 2 metų – 10 balų). Dar po 10 balų suteikiama, jei pareiškėjas anksčiau nėra gavęs paramos smulkiems ūkiams, taip pat jei projektas įgyvendinamas vietovėse, kurių bent 50 proc. ūkio žemės ūkio paskirties žemės ploto yra gamtinių ar kitų specifinių kliūčių.

Užsak. Nr. 050